Home    Zoeken     Sitemap     Contact
 
 
u bent hier: home  » informatie  » ouders
Oudercommissie

Doelstelling
De oudercommissie heeft de volgende doelen:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van Joepie zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Werkwijze
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art. 58 lid 4) en legt dit schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt.

Adviesrecht
De houder stelt de oudercommissie, conform Wk art. 60 lid 1, in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door Joepie, met betrekking tot de volgende zaken:

 • aantal kinderen per leidster;
 • groepsgrootte;
 • opleidingseisen beroepskrachten;
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
 • pedagogisch beleidsplan;
 • voedingsaangelegenheden;
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie;
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
 • prijswijziging van de kinderopvang.

Taken en bevoegdheden
De oudercommissie

 1. fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 2. heeft de bevoegdheid de onderneemster drie keer per jaar of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 3. kan het GGD rapport opvragen bij de onderneemster;
 4. voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de onderneemster over het interne beleid;
 5. levert op verzoek een bijdrage aan de ouderavonden en themabijeenkomsten;
 6. zorgt voor goede en duidelijke informatieverstrekking aan de ouders over activiteiten van de oudercommissie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de oudercommissie van Joepie bereiken via e-mail oc@joepie.nu